Jumaat, 28 Ogos 2009

ULANG TAHUN KEMERDEKAAN KE-52:TITAH YDPA

TITAH SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG AL-WATHIQU BILLAH TUANKU MIZAN ZAINAL ABIDINIBNI AL-MARHUM SULTAN MAHMUDAL-MUKTAFI BILLAH SHAHSEMPENA ULANGTAHUNSAMBUTAN ULANG TAHUN KEMERDEKAAN NEGARA KALIKE-52

1Bismillahir Rahmannir Rahim,Al-hamdulillahi Rabbil ‘Alamin,Wabihi Nasta’in .Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh dan salam sejahtera.Alhamdulillah, Beta memanjatkan rasa syukur ke hadrat AllahSubhanahu Wata’ala, atas limpah kurnia-Nya, dapat Beta dan seluruhrakyat menyambut dan meraikan Ulang Tahun Kemerdekaan NegaraKali Ke-52 pada tahun ini. Besarlah harapan Beta semoga sambutankemerdekaan pada tahun ini disambut dengan penuh kesyukuran dankeinsafan daripada seluruh rakyat jelata, khususnya warga pendidik danmurid-murid sekolah.
2. Beta berasa syukur dan berbangga kerana rakyat jelata masihdapat meraikan sambutan kemerdekaan dalam suasana yang penuhharmoni dan semangat perpaduan. Beta percaya bahawa perpaduandalam kalangan rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum merupakantonggak keamanan dan kesejahteraan negara. Oleh itu, Beta berharapsupaya nilai-nilai murni yang kita amalkan selama ini dikekalkan bagimelahirkan insan yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti.
3. Beta juga berharap agar negara kita menjadi model kepadanegara-negara lain khususnya dalam kebebasan mengamalkan ajaranagama. Justeru, keharmonian yang dikecapi ini melambangkan2kesefahaman dan toleransi dalam kalangan rakyat yang terdiri daripadapenganut agama yang berbeza. Kesefahaman ini bukanlah mudahuntuk kita perolehi. Tetapi berkat pengorbanan dan sikap bertolakansur dalam kalangan rakyat mengamalkan ajaran agama masingmasing,maka kita berjaya mewujudkan sebuah negara yang makmur.
4. Justeru, Beta berharap para pendidik dan murid-murid perlumenghayati erti kemerdekaan supaya menjadi bangsa yang mendokongcita-cita perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan yang terdahulu.Kesedaran ini akan menyemarakkan semangat cinta akan negara dankesetiaan yang tidak berbelah bahagi. Hal ini bertepatan denganperibahasa Melayu yang berbunyi Di mana bumi dipijak, di situ langitdijunjung. Sehubungan dengan itu, sejarah kemerdekaan negara perludifahami dan dihayati. Beta berharap para pendidik meneruskan usahamurni ke arah melahirkan generasi muda yang celik sejarah. Beta yakin,apabila generasi muda kita celik sejarah, kita berupaya mewujudkanmodal insan yang bertanggungjawab dan berhemah tinggi.
5. Dalam mengekalkan kemerdekaan selama 52 tahun, kita telahdapat menghayati satu kelangsungan amalan yang termaktub dalamPerlembagaan Negara. Hasilnya, tanpa mengira perbezaan kaum danagama, kita berupaya mengekalkan hak kehidupan di dalam negarayang berdaulat ini. Beta berharap agar para pendidik dan murid-muridmenjadikan Perlembagaan Negara sebagai satu wahana ke arahmengekalkan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Oleh itu, kita mampu mengangkat martabat negara ke arah negara maju di mata dunia.
6. Kemajuan yang dinikmati tidak mampu dikekalkan sekiranyakestabilan politik tidak dapat diwujudkan. Justeru, Beta berharap rakyatdapat berpadu tenaga dan fikiran ke arah mewujudkan kestabilan dankeamanan negara yang berterusan. Oleh itu, Beta menyeru agar rakyatdan pemimpin tanpa mengira ideologi politik dan agama bersama-samaseia-sekata merungkai kesejahteraan hidup demi negara tercinta.Hubungan yang erat antara pemimpin dan rakyat, hendaklah “Bagai aurdengan tebing” supaya tiada jurang yang memisahkan rakyat. Betaamat berkenan dengan slogan “Rakyat Didahulukan, PencapaianDiutamakan”. Kesungguhan para pemimpin membela hak rakyatmestilah diutamakan dalam agenda perjuangan memartabatkan negara.Sehubungan dengan itu, negara akan terhindar daripada ancamananasir-anasir jahat yang sentiasa mengintai peluang untuk memecahbelahkanperpaduan rakyat.
7. Beta juga bersyukur kerana negara kita berjaya mengharungi kegawatan ekonomi dengan tabah. Walaupun tempiasnya masihdirasai, namun berkat doa dan usaha gigih para pemimpin negara danrakyat, kita masih mampu mengekalkan kestabilan ekonomi dan dayasaing negara di mata dunia. Dalam hal ini, kita perlu bersyukur keranakesejahteraan hidup rakyat dan kemakmuran negara masih dapatdinikmati sepenuhnya. Oleh itu, Beta menyeru rakyat supaya bersama4sama menggembleng tenaga dan usaha memajukan ekonomi negara.Beta percaya, berkat kerjasama semua pihak, negara dan rakyat akanterus menikmati tahap prestasi ekonomi yang memberangsangkan.
8. Untuk memastikan kemerdekaan negara terus berkekalan, Betaberharap agar rakyat terus berpegang teguh kepada prinsip-prinsipRukunegara. Hal ini demikian kerana apabila kelima-lima prinsip yangterkandung dalam Rukunegara diamalkan, kesedaran, kepatuhan dankesetiaan kepada negara akan terus terpahat di hati sanubari rakyat.Impaknya, akan lahirlah rakyat yang berjiwa patriotik danmengamalkan nilai-nilai murni. Beta juga inginkan rakyat terusmengekalkan perpaduan dan saling menghormati serta bekerjasama,bak kata pepatah Melayu “Yang berat sama dipikul, yang ringan samadijinjing”, dan “Ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni”.
9. Generasi hari ini perlulah mempunyai minda kelas pertamaselaras dengan aspirasi negara iaitu menjadi bangsa yang Cemerlang,Gemilang dan Terbilang. Beta percaya bahawa rakyat yang berakhlakmulia mampu menangkis gejala-gejala negatif seperti rasuah,penyalahgunaan dadah, pecah amanah, gejala sosial dan sikapantinasional. Hal ini amat relevan dengan dasar negara yang mahukannilai-nilai integriti diterapkan dalam kehidupan. Oleh itu, Beta menyerurakyat supaya dapat mengelakkan sikap antisosial yang bolehmenghancurkan keamanan dan kesejahteraan negara.
10. Pada hari ini, dunia menghadapi pelbagai ancaman akibatdaripada pelbagai kesilapan yang dilakukan oleh manusia yang tidakbertanggungjawab. Pelbagai isu berkaitan alam sekitar, penyakit dankeamanan sejagat sering diperkatakan. Oleh itu, Beta menyeru agarrakyat dapat menangani masalah ini secara positif dan rasional. Sikapdan amalan yang berhikmah semestinya mendasari setiap tindakanyang dilakukan. Dalam hal ini, rakyat mestilah sentiasa berfikiranrasional yang Beta yakin menjadi indikator ke arah kejayaan negarabangsa.
11. Harapan Beta agar Ulang Tahun Kemerdekaan kali ini menjadisambutan yang mencetus dan menyemarakkan semangat ‘1MALAYSIA’menjadi kenyataan. Kerukunan hidup mestilah kita utamakan bagimenjamin hidup yang sejahtera dan berkekalan. Oleh itu, Beta jugaberharap para guru dan murid-murid memahami erti kemerdekaandalam erti kata yang sebenarnya. Perjuangan memartabatkan bangsadan negara dalam mengekalkan kelangsungan kemerdekaan negaraperlu diteruskan. Justeru, keberkesanan guru-guru melaksanakantanggungjawab mendidik anak bangsa ialah satu amanah yang mestiditunaikan dengan penuh iltizam.
12. Akhir titah, Beta berdoa ke hadrat Allah Subhanahu Wata’ala agarsambutan ulang tahun kemerdekaan yang kita raikan ini dapatmerealisasikan matlamat mewujudkan keamanan dan kemakmurannegara, selaras dengan tema Ulang Tahun Sambutan Kemerdekaan Kali Ke-52 iaitu 1MALAYSIA. Oleh itu, tema ini mempunyai pengertian yangamat bermakna ke arah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negaramaju mengikut acuan kita sendiri.Selamat Menyambut Ulang Tahun Kemerdekaan Malaysia Kali Ke-52 •
Sekian , Wabillahi Taufik Walhidayah WassalamualaikumWarahmatullaahi Wabarakaatuh •

Tiada ulasan:

Catat Ulasan