Jumaat, 28 Ogos 2009

ULANG TAHUN KEMERDEKAAN KE-52:UCAPAN MENTERI PELAJARAN

PERUTUSAN HARI KEBANGSAAN
Y.A.B. TAN SRI MUHYIDDIN BIN HJ MOHD YASSIN
MENTERI PELAJARAN MALAYSIASEMPENA SAMBUTAN HARI KEMERDEKAAN KALI KE-52 TAHUN 2009
Bismillahirrahmanirrahim.Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan SalamSejahtera.
1. Alhamdulillah, pada tahun ini kita menyambut ulang tahunkemerdekaan kali ke-52. Sepanjang 52 tahun negara kita merdeka,kita telah dilimpahi dengan nikmat kebebasan, keamanan danperpaduan di kalangan rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaumdan agama. Dengan nikmat kemerdekaan ini, kita telah berjayamemajukan negara dan menempa pelbagai bentuk kejayaan sebagaisebuah bangsa yang merdeka. Sempena dengan sambutan HariKebangsaan pada tahun ini, marilah kita bersama-sama merafakkansyukur di atas segala nikmat kemerdekaan yang telah dianugerahkankepada kita selama ini.
2. Perpaduan kaum merupakan prasyarat utama dalam usaha kitauntuk membina sebuah negara bangsa yang aman, maju danbersatu-padu. Kemerdekaan yang kita kecapi pada hari ini merupakan manisfestasi semangat perpaduan jitu masyarakatberbilang kaum yang telah diamalkan sejak sekian lama. Semangatkerjasama, toleransi dan pemuafakatan yang kukuh ini menjadi titiktolak kepada keharmonian dan keamanan negara yang berterusan.Justeru, adalah menjadi tanggungjawab kita semua sebagai rakyatnegara ini untuk memastikan perpaduan yang kita nikmati terusdipelihara dan diperkukuhkan lagi demi memastikan keamanan,kemajuan dan kemakmuran negara negara yang berterusan.
3. Sebagai institusi yang bertanggungjawab untuk menjayakanagenda membina negara bangsa, Kementerian Pelajaran sentiasaberusaha gigih untuk memperkukuhkan perpaduan di kalangangenerasi muda sejak dari bangku sekolah lagi. Ini termasuklahdengan melaksanakan program berteraskan perpaduan sepertiRancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP). Programyang bertujuan untuk menyemai semangat perpaduan di kalanganmurid ini adalah jambatan kepada integrasi nasional dan perpaduankaum yang akan dapat membantu kita mencapai aspirasi 1Malaysia.
4. Sambutan Hari Kebangsaan yang bertemakan 1Malaysia padatahun ini juga menyuntik semangat baru kepada KementerianPelajaran untuk melebarkan akses pendidikan kepada seluruh rakyatMalaysia, termasuklah mereka yang berada di kawasan luar bandardan pedalaman. Fokus Kementerian Pelajaran sekarang ini ialahuntuk memastikan setiap kanak-kanak di negara ini mendapat akseskepada pendidikan yang berkualiti tanpa mengira kaum dan lokaliti.Selaras dengan hasrat ini, Kementerian Pelajaran sedang3melipatgandakan usaha untuk meningkatkan kadar penyertaankanak-kanak di peringkat pendidikan pra-sekolah di seluruh negaraserta merapatkan jurang pendidikan antara murid bandar dan luarbandar. Walaupun tugas ini bukanlah mudah, saya percaya bahawaianya boleh dilaksanakan dengan adanya komitmen dan tindakanbersepadu seluruh warga pendidik di negara ini.
Guru-guru dan murid-murid yang dikasihi,
5. Peranan utama guru ialah untuk mengisi makna sebenarkemerdekaan. Dalam menghadapi persaingan era globalisasi danmemenuhi keperluan untuk menjadi sebuah negara maju pada hariini, peranan guru menjadi semakin mencabar. Sesungguhnya guruguruberada di barisan paling hadapan untuk melahirkan modal insanyang berpengetahuan, berkemahiran dan berintegriti bagi memacukemajuan negara ke tahap yang lebih tinggi. Lebih-lebih lagi, dalamusaha kita untuk melakukan anjakan daripada ekonomiberpendapatan sederhana kepada ekonomi berpendapatan tinggiyang berasaskan pengetahuan, peranan guru untuk melahirkanmodal insan yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi menjadisemakin penting.
6. Dalam melaksanakan tugas yang amat penting ini, para guruperlu sentiasa bersedia untuk melakukan anjakan paradigma selaridengan perkembangan semasa di peringkat global. Anjakan iniadalah penting bagi memastikan agenda pendidikan negara kita4untuk membina sebuah negara bangsa yang maju dan bersatu-padudapat dicapai sebagaimana dihasratkan.
7. Bagi para murid, anda adalah pemimpin negara pada masahadapan. Sebagai pewaris kepimpinan negara, anda perlumempersiapkan diri dengan menguasai pelbagai bidang ilmu dankemahiran. Hanya melalui penguasaan ilmu dan kemahiran, andadapat menyumbang sesuatu yang berharga kepada negara dansekaligus mengisi makna sebenar kemerdekaan.
Guru-guru dan murid-murid yang dikasihi,
8. Sempena ulangtahun kemerdekaan pada tahun ini, marilah kitabersama-sama memperingati perjuangan dan pengorbanan parapemimpin dan pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Mereka telahberjaya meletakkan asas-asas penting sebuah negara bangsa yangmerdeka dan bersatu padu melalui semangat toleransi danpemuafakatan yang tinggi. Alhamdulillah, asas-asas perpaduan inisemakin diperkukuhkan lagi melalui konsep penerimaan antara kaumyang merupakan sebahagian daripada gagasan 1Malaysia yangdicetuskan oleh YAB Perdana Menteri, Dato’ Seri Mohd. Najib TunAbdul Razak.
9. Kita seharusnya bersyukur kerana dengan nikmatkemerdekaan yang kita kecapi, rakyat Malaysia telah berjayamencipta kecemerlangan dalam pelbagai bidang dan mengharumkannama negara di persada antarabangsa. Sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkansyabas kepada para saintis, ahli ekonomi, kumpulan profesional danjaguh-jaguh sukan kita yang telah menempa kejayaan dalam bidangyang diceburi. Saya berharap agar rakyat Malaysia akan terusmencipta kejayaan demi kejayaan pada masa akan datang.
10. Akhir kata, saya mengambil kesempatan ini untukmengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan Kali Ke-52 kepada semua warga pendidik dan murid di seluruh negara. Marilahkita berganding bahu dan melangkah sehaluan menuju kegemilanganberbekalkan semangat perpaduan, persefahaman dan pemuafakatanyang jitu. Marilah kita sama-sama berdoa agar negara kita Malaysia terus bebas, aman, makmur dan sejahtera.
MERDEKA! MERDEKA! MERDEKA!
Sekian.
Wabillahi al-taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan