Isnin, 12 Oktober 2015

JAWABAN UJI MINDA 1BENGKEL:1

BETULKAN KESALAHAN EJAAN DI BAWAH (JIKA ADA)

 

1.             Arkitek                   (                                   )
2.             Gambarajah           (                                   )
3.             Laporan                 (                                   )
4.             Faksimili                (                                   )
5.             Delegasi                 (                                   )
6.             Deraf                      (                                   )                                  
7.             Gembleng              (                                   )
8.             Fax                         (                                   )
9.             Hajjah                    (                                   )
10.          Injin                       (                                   )
11.          Baucer                   (                                   )
12.          Isytihar                   (                                   )
13.          Urusetia                 (                                   )
14.          Tata tertib               (                                   )
15.          Merbahaya             (                                   )
16.          Insuran                  (                                   )
17.          Komisyen               (                                   )          
18.          Diubahsuai             (                                   )          
19.          Profession             (                                   )          
20.          Manafaat                (                                   )
21.          kimoterapi              (                                   )
22.          Lanskap                 (                                   )
23.          Jasabaik                 (                                   )
24.          Di alaf                    (                                   )
25.          Bowling                 (                                   )
26.          Pekej                      (                                   )
27.          Efisyen                   (                                   )          
28.          Kemaskini              (                                   )          
29.          kokurikulum           (                                   )
30.          Senireka                 (                                   )
31.          Tahun 1820an         (                                   )
32.          Anti-Rusia              (                                   )
33.          Isipadu                   (                                   )
34.          Dikenalpasti           (                                   )
35.          Talipon                  (                                   )
36.          Temuduga              (                                   )
37.          Prosedur                (                                   )
38.          Setor                      (                                   )
39.          Pasca moden         (                                   )
40.          Sekelian                 (                                   )          
41.          Pilihanraya             (                                   )          
42.          Minimum               (                                   )
43.          Ekpress                  (                                   )
44.          E-mel                     (                                   )
45.          Memperketatkan     (                                   )
46.          Usahasama            (                                   )
47.          Oleh kerana            (                                   )
48.          Lebuhraya              (                                   )
49.          Mengambilkira       (                                   )
50.          Kedua ibu bapa      (                                   )

 LATIHAN A: BETULKAN KESALAHAN EJAAN DI BAWAH (JIKA ADA)

(JAWABAN)
1.             Arkitek                   (/                                  )
2.             Gambarajah           (gambar rajah               )
3.             Laporan                 (/                                  )
4.             Faksimili                (faksimile                     )
5.             Delegasi                 (/                                  )
6.             Deraf                      (draf                             )                                  
7.             Gembleng              (/                                  )
8.             Fax                         (faks                             )
9.             Hajjah                    (hajah                           )
10.          Injin                       (enjin                           )
11.          Baucer                   (baucar             )
12.          Isytihar                   (/                                  )
13.          Urusetia                 (urus setia                    )
14.          Tata tertib               (tatatertib                      )
15.          Merbahaya             (berbahaya                   )
16.          Insuran                  (insurans                      )
17.          Komisyen               (komisen                      )          
18.          Diubahsuai             (/                                  )          
19.          Profession             (profesion                    )          
20.          Manafaat                (manfaat                       )
21.          kimoterapi              (kemoterapi                  )
22.          Lanskap                 (landskap                     )
23.          Jasabaik                 (jasa baik                     )
24.          Di alaf                    (pada alaf                     )
25.          Bowling                 (boling                         )
26.          Pekej                      (pakej                           )
27.          Efisyen                   (efisien                         )          
28.          Kemaskini              (kemas kini                  )          
29.          kokurikulum           (/                                  )
30.          Senireka                 (seni reka                     )
31.          Tahun 1820an         (tahun 1820-an              )
32.          Anti-Rusia              (/                                  )
33.          Isipadu                   (isi padu                       )
34.          Dikenalpasti           (dikenal pasti               )
35.          Talipon                  (telefon             )
36.          Temuduga              (temu duga                   )
37.          Prosedur                (/                                  )
38.          Setor                      (stor                             )
39.          Pasca moden         (pascamoden               )
40.          Sekelian                 (sekalian                      )          
41.          Pilihanraya             (pilihan raya                 )          
42.          Minimum               (/                                  )
43.          Ekpress                  (ekspres                       )
44.          E-mail                    (e-mel                           )
45.          Memperketatkan     (memperketat               )
46.          Usahasama            (usaha sama                 )
47.          Oleh kerana            (oleh sebab                  )
48.          Lebuhraya              (lebuh raya                   )
49.          Mengambilkira       (mengambil kira           )
50.          Kedua ibu bapa      (kedua-dua ibu bapa     )

RAMLI BIN YAHYA
MUNSYI DEWAN 
DBP
PEGAWAI SISC+ BM