Rabu, 18 Jun 2014

KEMAHIRAN PENUTUP DALAM PDP BERKUALITIKemahiran Penutup
1.0 OBJEKTIF
Di akhir pengajaran pelajar dapat mempelajari dan memahami:
1.1. Penutup Kognitif dan sosial
1.2. Prinsip- prinsip penggunaan kemahiran penutup
1.3. Kesan penutup ke atas pengajaran- pembelajaran.
1.4. Objektif kemahiran penutup.
1.5. Komponen kemahiran penutup.
1.6. Cara pengendalian pengajaran mikro.
2.0 KEMAHIRAN PENUTUP.
Untuk menentukan bahawa pengajaran guru itu berkesan dan berjalan lancar, kemahiran penutup pelajaran sama juga pentingnya dengan kaedah memulakan pengajaran. Penutupan pengajaran yang baik akan meninggaalkan kesan yang berkesan dilubuk hati para pelajar.
2.1.Ia merupakan bahagian akhir sesuatu pelajaran.
2.2.Aktiviti-aktiviti rumusan, pengukuhan dan penilaian biasanya diadakan dalam
bahagian penutup ini.
2.3.Oleh itu, guru boleh menggunakan bahagian ini untuk membantu pelajar-pelajar mengukuhkan konsep atau kemahiran yang baru sahaja dipelajari dengan merumuskan semua isi penting atau memberikan aktiviti susulan kepada mereka
2.4.Di samping itu, guru juga boleh menggunakan bahagian penutup ini untuk menilai pencapaian objektif serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang telah dilaksanakan.
2.5.Hasil penilaian akan digunakan untuk membuat pengubahsuaian terhadap
pelajaran yang berikutnya.
2.6.Terdapat dua jenis penutup iaitu penutup kognitif dan penutup social.
2.6.1.Penutup Kognitif
- Bertujuan untuk mengukuhkan segala isi pelajaran dan kemahiran yang telah dipelajari.
- Ia boleh digunakan sebagai aktiviti susulan, rumusan dan pengukuhan.
2.6.2. Cara melaksana.
- Membuat rumusan atau kesimpulan tentang apa yang telah
dipelajari melalui aktiviti mencatat isi-isi penting di papan tulis atau papan gulung.
- Memberikan kerja bertulis dalam buku latihan atau lembaran kerja kepada pelajar-pelajar.
- Memberikan aktiviti pengayaan kepada pelajar-pelajar.
- Menyoal pelajar-pelajar tentang isi-isi penting yang telah dipelajari.
2.6.3. Penutup Sosial.
- Bertujuan untuk memberi satu perasaan pencapaian kepada pelajar-pelajar supaya mereka ingin terus belajar.
- Penutup sosial ini biasanya dilakukan dengan menggunakan teknik peneguhan
- Misalnya ;
“Murid-murid telah boleh menyelesaikan semua masalah luas dengan memuaskan. Dalam pelajaran yang akan datang, cikgu akan mengajar kamu topik isipadu”
3.0. PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN KEMAHIRAN PENUTUP
3.1.Aktiviti penutup haruslah sesuai dengan objektif, isi pelajaran dan kemahiran
pelajar yang baru dipelajari pada peringkat perkembangan.
3.2.Aktiviti rumusan, aktiviti pengukuhan atau aktiviti susulan harus dirancang
dengan teliti supaya penutup kognitif dapat dilaksanakan dengan licin dan berkesan.
3.3.Di samping penutup kognitif, penutup sosial juga harus disediakan untuk
peringkat akhir pelajaran.
3.4.Kecuali aktiviti pengukuhan atau aktiviti susulan yang hendak dijalankan
dalam kelas, tempoh masa untuk melaksanakan penutup kognitif dan penutup sosial tidak harus melebihi 5 minit.

3.4.Aktiviti penilaian juga boleh diadakan pada peringkat penutup dengan tujuan
untuk mengukur hasil pencapaian objektif pelajaran.
4.0 OBJEKTIF-OBJEKTIF KEMAHIRAN PENUTUP.
4.1 Menarik perhatian pelajar terhadap apa yang baru dipelajari supaya
mereka mendapat satu gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh.
4.2 Mengukuhkan konsep atau kemahiran yang baru dipelajari dengan merumuskan fakta-fakta penting atau memberikan kerja bertulis.
4.3. Mewujudkan perasaan pencapaian dan kejayaan di kalangan pelajar dengan menggunakan teknik peneguhan.
4.4.Menggunakan aktiviti penilaian untuk menilai pencapaian objektif pelajaran serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar dapat membuat pengubahsuaian serta membaiki pelajarannya pada masa depan.
4.5 Dengan adanya bahagian penutup ini, aktiviti-aktiviti susulan akan dapat
diadakan supaya pelajar diberi peluang mengaplikasikan konsep dan kemahiran yang mereka baru pelajari.
5.0 KESAN PENUTUP KE ATAS PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
-Jika objektif-objektif penutup dapat dicapai dengan memuaskan, maka beberapa
kesannya dapat diperlihatkan seperti berikut :-

5.1 Melalui aktiviti susulan, pelajar-pelajar dapat mengukuhkan kemahiran atau konsep yang baru dikuasai.
5.2 Dengan menggunakan kesimpulan kognitif, pelajar-pelajar dapat membuat rumusan terhadap fakta-fakta penting yang dipelajari.
5.3 Dengan menggunakan kesimpulan sosial, seperti memberi pelajar suatu perasaan pencapaian, mereka telah dimotovasikan supaya terus berusaha dan mencuba.
5.4 Melalui aktiviti penilaian, guru dapat mentafsirkan pencapaian objektif pelajaran yang ditentukan. Keputusan penilaian ini akan membolehkan guru membuat pengubahsuaian untuk rancangan pelajaran yang akan datang.
6.0 KOMPONEN –KOMPONEN KEMAHIRAN PENUTUP.
6.1 Kemahiran penutup mengandungi dua komponen yang utama iaitu komponen perkaitan kognitif dan komponen perkaitan sosial.
7.0. CARA PENGENDALIAN PENGAJARAN MIKRO
7.1 Guru pelatih yang memilih latihan penguasaan kemahiran penutup dalam sesi pengajaran mikro harus merancang aktiviti penutup yang berasaskan andaian bahawa pelajar-pelajar baru sahaja selesai menguasai satu-satu konsep atau kemahiran.
8.0 BORANG BIMBINGAN KEMAHIRAN PENUTUP
.
Komponen dan Kriteria Kemahiran Penutup
Ada
(sesuai)
Ada
(Tidak sesuai)
Tidak
ada
Perkaitan kognitif1. Membuat rumusan
2. Mengulangi isi-isi penting
3. Menjalankan aktiviti penilaian4. Mencadangkan aktiviti susulan5. Menjalankan aktiviti pengukuhanPerkaitan sosial1. Menimbulkan perasaan pencapaian pelajar2.Memberi peneguhan posoitif3. Mewujudkan perasaan ingin tahu4. Memotivasikan perasaan ingin belajar5. Mengaitkan dengan pelajaran yang akan datangTandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan