Jumaat, 10 April 2009

PENGGOLONGAN KATA DALAM BM

PENGGOLONGAN KATA DALAM BM
OLEH:
ENCIK RAMLI BIN YAHYA
===============================================================

1-Huraikan pengolongan kata dalam Bahasa Melayu-
-Kata nama
-Kata kerja
-Kata adjektif
-Kata tugas

Kata nama
- Ialah sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti bagi binaan frasa nama.
- Lazimnya menamakan orang, tempat, benda, atau konsep.
- Contoh
Penentu
Kata Nama
Penerang
Beberapa orang
Semua
Segala
Keempat-empat buah
Tiap-tiap

Mahasiswa
Kambing
Perkakasan
Bas
Bangunan

ekonomi
Jantan
komputer
pelancong
tinggi

Penggolongan kata
Kata nama khas.
- Mendukung makna rujukan khusus pada sesuatu nama orang, haiwan, benda, perbadanan (intitusi) dan sebagainya.
- Dibahagikan kepada 2 kumpulan.

Kata nama khas hidup manusia.
- perkataan yang merujuk kepada manusia contohnya:
- Fatimah, Mhutusami.
- Boleh didahului oleh nama panggilan @ gelaran. Contohnya:
- Prof. Amad, Senator Fatimah.
- Kata gelaran si dan sang boleh juga digunakan bagi kata nama am yang sudah diberi pengertian khas. Misalnya:
- Si mati, si berhutang

Kata nama khas hidup bukan manusia.
- Merujuk benda-benda yang hidup tetapi bukan manusia, seperti malaikat, haiwan, tumbuh-tumbuhan. Contohnya
- Jibrail, Tompok, Belang, Kancil, Hevev Brasilia, Ananas comosus.
- Boleh merima kata panggilan atau gelaran misalnya:
- Sang Lamri, Sang Kancil.
Kata nama khas tak hidup.
- Terdiri daripada perkataan yang merujuk kepada benda-benda yang khusus tetapi bukan hidup misalnya, nama benda, institusi, negara, tempat, bangsa dan sebagainya. Contohnya:
- Melayu, Toyota, Proton Saga, Akta Kolej dan Universiti.

Kata Nama Am.
- Merujuk kepada benda, perkara, atau konsep yang umum sifatnya. Contohnya:
- BENDA: Alam, dunia, cekerawala, pohon, orang.
- PERKARA: iklim, cahaya, roh, udara, hisapan
- KONSEP: kedamaian, perpindahan, keadilan.

Kata nama am hidup manusia.
- Merujuk manusia iaitu bersifat hidup, dan mendukung makna nama am. Contohnya:
- Guru, bayi, pelayan, ketua, ibu

Kata nama am hidup bukan manusia.
- Merujuk benda-benda hidup bukan manusia dan mendukung makna nama am. Contohnya:
- Gajah, burung, cacing, pokok, malaikat.

Kata nama am tak hidup institusi.
- boleh dikenalpasti melalui kehadiran perkataan kepada dan daripada sebelum kata nama institusi demikian.

Frasa Sendi Nama
Kata Sendi Nama
Kata nama am institusi

Kepada
Daripada

Sekolah
Hospital
Lembaga
Majlis
Pertubuhan
Universiti
Persatuan
Kata nama am tak hidup bukan institusi konkrit.
- Kebanyakannya merujuk tempat.
- Didahului oleh ke dan dari
- Contohnya:
Frasa Sendi Nama
Sendi nama
Kata nama am tak hidup bukan institusi konkrit


Ke
Dari

Rumah
Padang
Jalan
Bandar
Negeri
Bumi
Cakerawala
Sungai

Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang.
- Merujuk benda-benda yang tidak hidup, bukan institusi dan abstrak sifatnya tetapi boleh dibilang, yakni dapat disertai oleh kata bilangan. Contohnya:
Frasa nama
Bilangan
Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang

Satu
Tiap-tiap

Senyuman
Hisapan
Bayangan
Pendapat
Rancangan
Gangguan.


Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang.
- merujuk benda-benda yang bukan hidup, bukan institusi, abstrak sifatnya, dan tidak dapat dibilang. Contohnya:
- angin, hawa, iklim, kecantikan, keadilan, ketibaan, angkasa kesungguhan.

Kata ganti nama
- ialah perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am.

Kata ganti nama tunjuk.
- menjadi pengganti kata nama dan mendukung maksud menunjukkan benda atau perkara yang dirujuk itu

Kata ganti nama diri
- Kata ganti nama diri Tanya:- apa, siapa, mana
- Boleh mengalami proses penggandaan untuk membawa maksud rujukan tidak tentu atau penegasan.:-
- Apa – apa-apa, mana – mana-mana, siapa – siapa-siapa (sesiapa)

- Kata ganti nama diri orang.
- Pertama :- saya, aku, patik, kami dan beta.
- Kedua :- anda, engkau, awak, dan kamu
- Ketiga :- ia, dia, mereka, dan –nya

Pembentukan Kata nama
- dibahagikan kepada empat bentuk:
- (i) kata nama tunggal
- (ii) kata nama terbitan
- (iii) kata nama majmuk
- (iv) kata nama ganda

Kata nama tunggal
- tediri daripada satu morfem bebas sahaja, dan perkataan demikian boleh masuk kedalam ayat sebagai perkataan yang lengkap dan menjadi inti pada frasa nama. Contoh:
- yu, ru, wang, pam, bumi, kata, Allahyarham, busjaket, overdraf, tudung, wanita, tempurung, belantar, cenderawasih, malaikat, demokrasi, sandwich, poskod.

Kata akronim tergolong ke dalam kata nama tunggal –ialah percantuman bahagian-bahagian daripada serangkaian perkataan.
(i) kata akronim cantuman huruf dan suku kata awal perkataan.
- LUTH – Lembaga Urusan dan Tabung Haji.
- ABIM – Angkatan Belia Islam Malaysia
- IPTAR – Institut Penyiaran Tun Abdul Razak.

(ii) kata akronim cantuman huruf awal perkataan.
- Perilitan – Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara.
- Proton – Perusahaan Otomobil Nasional
- Mara – Majlis Amanah Rakyat.
- Halaju – hala laju

(iii) kata nama akronim cantuman suku kata awal perkataan.
- tadika – taman didikan kanak- kanak
- pawagam – panggung wayang gambar
- kugiran – kumpulan gitar rancak
- cerpen – cerita pendek.

(iv) kata nama akronim cantuman bahagian awal perkataan pertama dengan bahagian lain dalam perkataan yang mengikuti.
- asbut – asap kabut
- jentolak – jentera tolak
- debunga – debu bunga
- purata – pukul rata
- jalurah – jalan lurah

- terdapat segolongan kata nama tunggal yang menjadi pasangan pada kata bilangan –lazimnya disebut penjodoh bilangan.
- segugus bintang, seutas tali, sebiji telur, sekaki payung, serawan jala..


Kata Nama Terbitan.
- Kata nama terhasil daripada proses pengimbuhan, iaitu proses menggandingkan imbuhan-imbuhan kata nama pada kata-kata dasar.
- Terdapat empat jenis imbuhan kata nama yang yang boleh berganding dengan lima jenis kata dasar – empat jenis imbuhan itu ialah awalan, akhiran, apitan, dan sisipan.
- Lima jenis kata dasar yang menerima imbuhan pula ialah:
(a) akar
- tapa – pertapaan
- tawa – tertawa

(b) kata tunggal
- laut – lautan
- syor – pengesyoran

(c) kata terbitan
- berangkat – keberangkatan
- berkesan- keberkesanan

(d) kata majmuk
- daya serap – daya serapan
- ibu bapa – keibubapaan

(e) rangkaian kata
- tidak adil – ketidak adilan
- salah guna – penyalahgunaan

Awalan kata nama
- Awalan-awalan yang membentuk kata nama dalam bahasa Melayu ialah:
(i) peN-
(ii) pe-
(iii) peR-
(iv) ke-
(v) juru-

Akhiran kata nama
(i) hanya satu iaitu –an

Apitan kata nama
(i) peN-…-an
(ii) pe-…-an
(iii) peR-…-an
(iv) ke-…-an

Sisipan kata nama
- ada tiga bentuk sisipan kata nama.
(i) Sisipan –el-
- tapak – telapak
- kangkang – kelangkang

(ii) Sisipan –er-
- kuping – keruping
- gigi – gerigi


(iii) sisipan –em-
- kuning – kemuning
- kuncup – kemuncup

Perbezaan penggunaan peN-…-an dengan peR-…-an
- Untuk mengenal bentuknya dengan melihat bentuk kata kerjanya.
- Umumnya yang menggunakan peR-…-an berasal daripada bentuk kata kerja yang menggunakan awalan beR-
- Manakala kata nama yang menggunakan apitan peN-…-an berasal daripada bentuk kata kerja yang menggunakan imbuhan meN-…-i/kan.

Kata nama majmuk.
(i) kata nama majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas.
- guru besar, tengah hari, tepian gelanggang, balai raya.
- Terdapat juga – Menteri Besar, Duta Besar, Raja Permaisuri.

(ii) kata majmuk yang juga merupakan istilah khusus dalam bidang ilmiah.
- graf terarah, program bahasa, analisis teks, mogok umum.


(iii) kata majmuk yang mendokong maksud kiasan, iaitu simpulan bahasa.
- cakar ayam, lipas kudung, anak emas, bulan madu.

Bentuk yang telah mantap.
- antarabangsa
- bumiputera
- jawatankuasa
- kakitangan
- kerjasama
- warganegara
- olahraga
- pesuruhjaya
- setiausaha
- sukarela
- suruhanjaya
- tandatangan
- tanggungjawab
- matahari

Pengimbuhan kata nama majmuk.
- terbahagi kepada dua bentuk iaitu:
(i) kata majmuk yang menerima awalan atau akhiran tetap dieja berpisah.
- terima kasih – berterima kasih
- ulang kaji – mengulangkaji

(ii) kata nama majmuk yang menerima apitan dieja secara bercantum.
- lipat ganda – melipatgandakan
- tanggungjawab – dipertanggungjawabkan
- surat khabar – persuratkhabaran

Kata nama ganda
(i) Penggandaan penuh
- penggandaan kata nama tunggal
(a) penggunaan kata nama tunggal tanpa imbuhan
- ayat – ayat-ayat
- budak – budak-budak

(b) penggandaan kata nama tunggal dengan imbuhan –an
- sayur – sayur-sayuran
- tepi – tepi-tepian

(ii) Penggandaan kata nama terbitan
- ketua – ketua-ketua
- pelatih – pelatih-pelatih

(iii) Penggandaan kata nama majmuk
- kertas kerja – kertas-kertas kerja
- rumah sakit – rumah-rumah sakit
- setiausaha – setiausaha-setiausaha
- jawatankuasa – jawatankuasa-jawatankuasa

Penggandaan separa.
- Melibatka suku kata pertama dalam kata dasar. Bunyi-bunyi vokal dalam suku kata pertama perkataan itu mengalami perubahan menjadi vokal tengah, iaitu e pepet.
- Langit – la-langit – lelangit
- Siku – si-siku – sesiku.


Penggandaan berentak.

(i) Penggandaan berentak yang mempunyai vokal yang serupa tetapi konsonan yang berbeza
- sayur – sayur-mayur
- kuih – kuih-muih

(ii) Penggandaan berentak yng mempunyai konsonan yang serupa tetapi vokal yang berbeza
- kayu – kayu-kayan
- bukit – bukit-bukau

(iii) Penggandaan berentak bebas yang tidak melibatkan cirri-ciri persamaan bunyi.
- anak – anak-pinak
- sedu – sedu-sedan

Aspek makna penggandaan
- terdapat sekurang-kurangnya lima aspek makna di sekitar penggandaan kata nama:

(i) gandaan sebagai penanda jamak
- meja – meja-meja

(ii) gandaan sebagai penanda nama haiwan
- biri-biri
- rama-rama

(iii) gandaan sebagai penanda makna kesamaan atau keserupaan
- langit – langit-langit/lelangit
- siku – siku-siku/sesiku

(iv) gandaan sebagai penanda kepelbagaian jenis
- sayur – sayur-mayur
- kuih – kuih-muih

(v) gandaan sebagai penanda tidak tentu.
- apa – apa-apa
- siapa – siapa-siapa
KATA KERJA

- Ialah perkataan yang menjadi inti bagi binaan atau konstruksi frasa kerja. Contoh:
- Ali tidur.
- Mereka sedang membaca buku

Penggolongan kata kerja.
- boleh dibahagikan kepada dua kumpulan utama:
(i) kata kerja tak transitif
(ii) kata kerja transitif

(a)Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap.
- Ialah kata yang boleh berdiri sendiri:
- Semua orang pulang.
- Boleh ditambah unsure keterangan.

(c) Kata kerja tak transitif berpelengkap.
- mesti diikuti oleh pelengkap. Contoh:
- keadaan bapanya beransur baik.
- Mereka tidak berbuat jahat.
- Pelengkap ini boleh terdiri dpd beberapa jenis:-
(i) kata adjektif sebagai pelengkap
(ii) frasa sendi nama sebagai pelengkap
(iii) kata nama sebagai pelengkap.

Kata kerja transitif.
- Kata kerja yang mengandungi objek yang terdiri daripada frasa nama untuk melengkapkan maksudnya
- Contoh:- murid-murid sedang membaca buku.

Dibahagikan kepada dua jenis:
- KKT aktif
* menerima awalan meN- dengan atau tanpa akhiran –kan atau –i.
- KKT pasif
*buku itu sedang dibaca oleh murid-murid.

Pembentukan kata kerja.
- kata kerja tunggal
· terbentuk tanpa imbuhan

- kata kerja terbitan
· terhasil dpd proses pengimbuhan.
- awalan kata kerja
(i) meN-
(ii) beR-
(iii) teR-
(iv) di-
(v) mempeR-
(vi) dipeR-

- akhran kata kerja.
(i) –kan
(ii) –i

- apitan kata kerja.
(i) meN-…-kan
(ii) beR-…-kan
(iii) beR-…-an
(iv) di-…-kan
(v) meN-…i
(vi) di-…-i
(vii) memper-…-kan
(viii) memper-…-i
(ix) ke-…-an
(x) diper-…-kan
(xi) diper-…-i

· Dapat dibezakan 3 jenis.
(i) kata dasarnya boleh menerima awalan meN-, di-, atau beR-
- boleh juga menerima apitan meN-…-kan, di-…-kan, beR-…-kan

(ii) kata dasarnya hanya dapat menerima apitan men-…-kan, di-…-kan, atau
ber-…-kan dan tidak dapat menerima awalan meN-, di- atau ber- sahaja.

(iii) boleh menerima awalan ber- sahaja

- Sisipan kata kerja.
- Bentuk-bentuk perkataan yang terdiri dpd kata nama dan kata adjektif yang mengandungi sisipan dapat dijadikan kata kerja melalui proses pengimbuhan.
- (i) sisipan –el-
- (ii) sisipan –er-
- (iii) sisipan –em-


- kata kerja majmuk
· terdiri daripada rangkaian dua morfem bebas atau lebih


- kata kerja ganda
· Penggandaan penuh
- menggadakan keseluruhan kata dasar
- gelak – gelak-gelak
- geleng – geleng-geleng
- lazimnya digunakan dengan awalan kata kerja

· Penggandaan separa
- penggandaan separa di belakang kata dasar:- berlari-lari, mencari-cari.
- Gandaan separa di hadapan kata dasar:- kejar-mengejar, tolong-menolong

· Penggandaan berentak.
- konsonan:- bolak-balik, susup-sasap
- bunyi vokal:- tungkus-lumus, cerai-berai
- berentak bebas:- ulang-alik.

· Makna bentuk penggandaan
(i) perbuatan yang berulang-ulang
(ii) perbuatan berpanjangan
(iii) perbuatan bersungguh-sungguh
(iv) perbuatan berbalasan

KATA ADJEKTIF

Frasa adjektif
Keterangan

Kata adjektif

Keterangan
Kata Bantu
Penguat
-
-
-
-
Masih
-
-
-
-
Masih
-
Sangat
-
-
-
-
Sangat
Amat
-
Sungguh
Tinggi
Pandai
Baik
Lain
Kecil
Gelap
Lain
Banyak
Banyak
Merdu
-
-
Sungguh
Sekali
Lagi
Benar
-
-
Sekali
Sekali


Jenis kata adjektif
- Kata adjektif sifatan atau keadaan
- Kata adjektif warna
- Kata adjektif ukuran
- Kata adjektif bentuk
- Kata adjektif waktu
- Kata adjektif jarak cara
- Kata adjektif perasaan
- Kata adjektif pancaindera

· pembentukan kata adjektif
- tunggal
- *terdiri daripada hanya satu perkataan atau bentuk kata tunggal

- terbitan
- * terdiri daripada satu kata dasar yang menerima imbuhan.

- Ganda
- * diterbitkan melalui tiga cara:-
- Penggandaan penuh: besar-besar, kecil-kecil
- Dapat menerima apitan ke-…-an: kekuning-kuningan
- Penggandaan separa: besar-besaran, gila-gilaan
- Penggandaan berentak: kacau bilau, kontang-kanting
- Majmuk
- Terhasil daripada proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih membawa makna tertentu:-
- Merah jambu, hijau daun, biru laut, panjang tangan, besar kepala(kiasan)

Kata adjektif dalam bentuk perbandingan.
(i) darjah biasa – sederhana, terang
(ii) darjah bandingan
- bandingan yang sama -dengan awalan se-
- bandingan yang berbeza ,menggunakan kata peguat lebih atau kurang.
(iii) darjah penghabisan –
(a) se- + kata adjektif + gandaan + kata nama
(b) ter- + kata adjektif
(c) paling + kata adjektif
(d) kata adjektif + sekali
(e) ter- + amat, sangat + kata adjektif
(f) amat, sungguh, sangat + kata adjektif + sekali.KATA TUGAS

- Kelompok dasar kata tugas.
(i) kata penyambung ayat
- kata hubung gabungan
- kata hubung pacangan.
*keterangan,komplemen relatif.

(ii) kata praklausa
- kata seru
- kata tanya
- kata perintah
- kata pembenar
- kata pangkal ayat


(iii) kata prafasa
- kata Bantu
- kata penguat
- kata penegas
- kata nafi
- kata pemeri
- kata sendi nama
- kata arah
- kata bilangan


(iv) kata pascakata
- kata penekan
- kata pembenda

Kata hubung pancangan.
- menyambung klausa-klausa tak setara atau klausa pancangan pada klausa utama atau klausa induk

Kata praklausa
- sejumlah perkataan yang terletak di hadapan klausa iaitu kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pembenar dan kata pangkal ayat

Kata prafasa
- sejumlah perkataan yang terletak di hadapan frasa. Sama ada frasa nama, frasa kerja, atau frasa adjektif.
- Mendukung tugas-tugas maksud yang terkandung dalam hayat seperti tugas membantu, menguatkan, menegaskan, menafikan, memerikan, menyendikan, menunjukkan arah dan membilang.

Kata pascakata.
- dalam bahasa Melayu terdapat hanya satu bentuk yang hadir selepas perkataan iaitu –nya
- berfungsi sebagai penekan dan pembenda.
- Bentuk demikian antaranya ialah:-
- Sesungguhnya, nampaknya, lajunya, dan datangnya.

2.Huraikan definisi dan contoh – kata majmuk, kata terbitan, kata tunggal dan kata ganda
dalam Bahasa Melayu.

kata majmuk
ialah bentuk kata yang wujud apabila dua kata dasar atau lebih dirangkaikan menjadi satu kesatuan sintaksis yang membawa makna tertentu.

Contohnya ialah:-
Bahasa Melayu –
- air mata, meja makan, kerani kanan, bendahari kehormat, sudut tepat

Bahasa Inggeris
- red tape, ice cream, midnight blue, cane sugar, honey-bee, duty-free

Bahasa Tagalog
- bagongtaoun “tahun baharu”

· kata terbitan
- ialah bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang mendapat atau menerima imbuhan, baik awalan, sisipan, akhiran atau apitan.
- Contohnya dalam Bahasa Melayu.
(i) mendukung (men+dukung)
(ii) dipukul (di+pukul)
(iii) makanan (makan+an)
(iv) biarkan (biar+kan)
(v) mengakui (meng+aku+i)
- Contohnya dalam bahasa Inggeris
(i) quickly (quick+ly)
(ii) impolite (im+polite)

kata tunggal
- bentuk yang terdiri daripada hanya satu bentu dasar, tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan. Boleh dibahagi kepada dua

(i) kata tunggal yang merupakan unit yang bebas dan dapat berdiri sendiri sebagai satu ayat.
- boy!
- Who?
- Itu?
- Bakal!
- Saya.


(ii) jenis kedua ialah kata tugas iaitu unit yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi memerlukan sekurang-kurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya.
- the boy
- very clever
- a baby
- di mana?
- Untuk siapa?
- Ke Johor.

- kata akronim tergolong juga didalam kata tunggal. Ialah perkataan yang diterbitkan melalui gabungan singkatan beberapa perkataan.

- Mara – Majlis Amanah Rakyat.
- pawagam – panggung wayang ganbar
- NATO – North Atlantic Treaty Organisation
- Motel – motor hotel.

Kata ganda
- bentuk kata yang dihasilkan dengan menggandakan atau mengulangi kata dasar sama ada kata ganda nama tersebut diulang secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian tertentu dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan.
- Contohnya:
- Kanak-kanak
- Lelaki
- Bertubi-tubi
- Membohong-bohongi
- (bahasa Tagalog)
- Malakas lakas (agak kuat)
- Susulat (akan menulis)
- Wagaling-galing (berhati baik)
- (bahasa Inggeris)
- Goody-goody (terlalu baik)
- Criss-cross (silang menyilang)
- Walkie-talkie (telefon radio yang kecil dan ringan)

6 ulasan:

 1. terima kasih...
  ilmu yang sangat berharga...
  saya suka!!

  BalasPadam
 2. terima kasih cikgu...boleh buat rujukan saya.

  BalasPadam
 3. Ramli Yahya, adakah cikgu ni dulu belajar di MPMK tahun 1986-1988. Jika betul, saya mungkin kenal anda sebab rakan saya pun ada yang nama macam ni. Kalau silap harap maaf.

  BalasPadam
 4. Terima kasih, banyak memberi panduan kepada saya

  BalasPadam
 5. Assalamualikum En ramli,Bagaimanakah cara yang paling mudah untuk menerangkan kepada pelajat tentang perbezaan kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif ( berpelengkap .x berpelengkap , aktif dan pasif )

  BalasPadam